Başvuru Şekli ve Süreç

Başvuru
 
(1) Başvuru, doğrudan İş Etik Kurulu Başkanlığına yapılır ve Başkan tarafından incelenmek ve sonuçlandırmak üzere Kurula gönderilir. Kurulca incelenecek konular ve değerlendirilecek dosyalar, etik ihlal iddiası içeren başvurular inceleme yapılmak üzere Rektör tarafından da Kurula iletilebilir. Diğer birimlere yapılan başvurular bekletilmeden Kurula gönderilir.
(2) Başvurular yazılı dilekçe ile yapılır. İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri işleme konmaz. Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu, aykırı davranış iddiası kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.
(3) Kurulun inceleme yetkisi içinde bulunan bir üniversite personelinin etik ilkelere aykırı davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üzerine Kurul doğrudan inceleme yetkisini kullanabilir.
(4) Başka kuruluşlarca yapılmakta olan inceleme ve soruşturmalar, bu esaslar kapsamında yapılacak etik ihlali incelemelerine engel oluşturmaz.
(5) Etik ihlalde bulunduğu iddia edilen kişinin kurumunu değiştirmiş veya kurumundan ayrılmış olması inceleme başlatılmasına ve gerektiğinde ceza verilmesine engel olmaz.
(6) Yargı organlarınca incelenmekte olan veya yargı tarafından karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur.
(7) Daha önce Kurulca incelenmiş şikâyet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikâyet konusu yapılamaz ve incelenemez.
 
Başvuruların kabulü ve işlemler
 
(1) Başvuruların kabulü ve işlemlerde aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Başvuru dilekçeleri kaydedilerek, tarih ve sayı içeren alındı belgesi verilir. Başvurunun Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tarihidir.
b) Kurul her bir başvuru dosyası için kendi içinden bir üyeyi raportör olarak görevlendirir.
c) Raportör başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden inceler, gerekirse taraf(lar)ın yazılı görüşlerini alır ve ek süre hakkı saklı kalmak şartıyla bir ay içinde raporunu hazırlayarak Kurul Başkanına sunar.
ç) Raportörün raporunda, başvuranın adı, soyadı, görevi, başvuru konusu, raportörün önerisi ile tarih ve imzası yer alır.
d) Rapor, Kurul Başkanı tarafından, gerekirse ilgili yerlerden gerekli ek bilgi ve belgeler de istenip eklenerek görüşülmek üzere Kurul gündemine alınır.
e) Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular işlemden kaldırılır.