ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ETİK İLKELERİ VE İŞ ETİK KURULU YÖNERGESİ

 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge’nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan akademik ve idari personelin, öğrencilerin, hizmet veren ve alan tüm kişilerin; bilimsel araştırma, yayın, eğitim–öğretim ve hizmet faaliyetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerinde etik ilkelere uymasını sağlamak için kurulan İş Etik Kurulunun yapısı, görevi, yetkisi, sorumlulukları ve çalışma usulleri ile etik ilkeleri düzenlemektir.
 
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 ve 42. maddelerine, 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a, 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge’nin uygulanmasında;
a) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini,
b) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü’nü,
c) Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ç) Senato: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunu,
d) Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı bütün akademik ve idari birimleri,
e) Kurul: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Etik Kurulunu,
f) Başkan: Ondokuz Mayıs Üniversitesi İş Etik Kurul Başkanını,
g) Üye: İş Etik Kurul Üyesini,
ifade eder.
           
İKİNCİ BÖLÜM
Etik İlkeler
 
Etik ilkeler
MADDE 4 - (1) Etik; kişilere, kurumlara ve meslek mensuplarının davranışlarına rehberlik eden, iyiyi ve doğruyu belirlemede yardımcı olan kılavuz değerler, ilkeler ve standartlar bütünüdür. Üniversite akademik ve idari personeli, bilimsel araştırma, yayın, eğitim–öğretim ve hizmet faaliyetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerinde genel etik ilkelere, yönetim etiği ilkelerine ve akademik etik ilkelerine uyar.
 
 
 
(2) Genel etik ilkeler
a) İnsana, insan hak ve özgürlüklerine saygı temel prensip kabul edilir.
b) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri özellikleri nedeniyle kişiler arasında ayrım yapılmaz. Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşılır.
c) Dürüstlük, doğruluk ve açıklık esastır.
ç) Üniversitede her konunun özgürce tartışılmasına özen gösterilir ve destek verilir.
d) Üniversitedeki her personel görevlerini hak ve sorumluluklarının bilinci içerisinde yapar.
e) Görev ve sorumluluklar sevgi, saygı, nezaket ve dayanışma içinde yerine getirilir.
f) Görevin kendine özgü amaçlarına uygun olarak işin kaliteli yapılmasına, bütün faaliyetlerde, tutum ve davranışlarda Üniversitenin saygınlığının korunmasına çalışılır.
g) Çevreye ve topluma karşı duyarlılık gösterilir, alınan kararlarda ve yapılan işlerde insanlık yararı göz önünde tutulur.
ğ) Üniversitenin olanakları kişisel çıkarlar için kullanılmaz.
 
(3) Yönetim etiği ilkeleri
a) Yönetimde, birlikte yönetim anlayışına göre hareket edilir. Görev ve sorumluluklar dayanışma içinde paylaşılır. Çalışanların karar alma sürecine katılımlarının sağlanmasına önem verilir.
b) Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlerin dışında personel arasında ayrım yapılmaz.
c) Öğretim elemanlarının yönetimle ilgili konularda ve uygulamalarda, katıldıkları kurullarda ve toplantılarda ceza korkusu duymadan görüşlerini özgürce belirtmelerine destek verilir ve saygıyla karşılanır.
ç) Taciz, bezdirme ve mobbing gibi etik dışı davranışların akademik yaşamın dışında kalması amacıyla her türlü eğitim, bilinçlendirme ve bilgilendirme için gerekli tedbirler alınır, bu türden davranışlara maruz kalanların hakları korunur.
d) Nüfuz ve güç kullanma, özlük haklarını engelleme gibi baskı yöntemleri uygulanamaz ve uygulayanlar hakkında gerekli yasal süreç başlatılır.
e) Üniversitenin bütün kurul ve komisyon toplantılarında alınan kararlara önem verilir ve bu kararlar uygulamaya konulur.
f) Bilimsel faaliyetler desteklenerek özendirilir, akademik liyakata, deneyim ve emeğe saygı gösterilir.
g) Üniversiteye eleman alımlarında ve elemanların yükseltilme ve atamalarında yasal sınırların dışına çıkılmaz.
ğ) Öğretim elemanlarının ve diğer personelin kurum içi ya da kurum dışı görevlendirilmelerinde, ders dağılımlarında eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine göre hareket edilir.
h) Öğretim elemanlarının yurt içi veya yurt dışı bilimsel faaliyetlere katılımlarında ve desteklenmelerinde adalet ve liyakat ilkelerine göre davranılır.
ı) Öğretim elemanlarının bilim, sanat, araştırma ve yayınlarından doğan yasal haklarının korunması gözetilir.
i) Öğretim elemanlarına, çalışanlara ve öğrencilere hiçbir çıkar doğrultusunda yönlendirme yapılmaz, yasalarca verilmeyen görevleri yapmaları için zorlamada bulunulmaz.
 
(4) Akademik etik ilkeleri
Akademik etik, akademisyenlerin bilimsel çalışmaların üretilmesi, sunulması ve değerlendirilmesinde, toplumun farklı paydaşları ile ilişkilerinde, ödüllendirme ve yükseltme aşamalarında, bilim kurumları ve üniversitelerin bilimsel yetkinliğe dayalı yapılandırılması ile bilim insanlarının yetiştirilmesi süreçlerinin her aşamasında etik davranış kurallarına uymayı ifade eder. Bu ilkelerin başlıcaları aşağıda verilmiştir:
a) Öğretim elemanları araştırmalarında bilimsel anlayış ve ölçütlere titizlikle uyarlar.
b) Araştırmalarda kullanılan veriler ve elde edilen sonuçlar çarpıtılmaz.
c) Başkalarına ait görüş, yöntem ve kavramlar kaynak gösterilmeden kullanılmaz.
ç) Bir çalışmada, o çalışmaya gerçekten katkıda bulunmuş olan kişilerin ismi yazılır.
d) Öğretim elemanları programlarda belirtilmiş olan saatlerde derslerini, içeriklerine uygun biçimde işlerler.
e) Öğretim elemanları danışmanlık görevlerini, öğrenciler arasında ayrım yapmadan titizlikle yerine getirirler. Öğrencilerin problemlerinin çözümüne katkıda bulunurlar.
f) Öğrencilerin farklı görüş, düşünce ve önerileri saygıyla karşılanır.
g) Not takdirinde ve değerlendirmelerde öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapılmaz.
ğ) Ders kitapları ve yardımcı araç gereçlerin alımı konusunda öğrencilere zorlama yapılmaz.
 
Bilimsel etiğe aykırı davranışlar
MADDE 5 – (1) Bir araştırmanın veya makalenin hazırlanma, önerilme, yürütülme, sonuçlandırılma ve sonuçların yayımlanması aşamasında görülen ve Kurul tarafından bilimsel etiğe aykırı kabul edilecek davranışlar şunlardır:
a) Uydurma: Olmayan veri ve sonuçları varmış gibi sunmak.
b) Yanıltma/Tahrif etme: Kasıtlı olarak veri ve/veya sonuçlar üzerinde değişiklik yapmak, verileri gizlemek ve/veya çarpıtmak.
c) İntihal/Bilgi hırsızlığı: Bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göstermeden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, metot, veri, eser ve yayınlarını kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmak ve yayımlamak.
ç) Çifte yayın: Aynı bilimsel çalışmayı bütün hâlinde kaynak göstermeksizin farklı yayınmış gibi birden fazla yayın ortamında yayımlamak.
d) Bölerek yayımlama: Yapılmış bir çalışmayı, yayın sayısını artırmak amacıyla bölerek tekrar yayımlamak (lisansüstü tez çalışmalarından üretilecek yayınlar bu kapsamın dışındadır).
e) Sözde/Haksız yazarlık: Bir çalışmada (araştırmanın tasarımında, verilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde, yayının hazırlanması ve yayımında) aktif katkıda bulunmaksızın kasten yazar olarak görünmek/gösterilmek, aktif katkısı olmadığı hâlde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.
f) Yazar saklama: Bir yazarın çalışmaya katkısı olduğu hâlde yazarlar arasında ismine yer vermemek, yazar sıralamasını değiştirmek, lisansüstü çalışmalardan çıkan yayınlarda öğrencinin veya danışmanın ismini yazmamak.
g) Bilgilendirmeden rıza alma: Araştırmaya katılmak isteyen gönüllülerden, araştırmanın uygulama adımları, muhtemel sonuçları, riskleri ve araştırmadan çekilme hakları konusunda usulüne uygun şekilde bilgilendirme yapmaksızın onay almak.
ğ) Gönüllü katılım ilkesinin ihlal edilmesi: Öğrenci veya diğer katılımcı grupları araştırmaya katılmaya zorlamak.
h) Gizlilik ilkesinin ihlal edilmesi: Katılımcılardan elde edilen kişisel veya kurumsal verileri, yasal zorunluluk olmaksızın ya da ilgililerden izin almaksızın paylaşmak, araştırmada yer alan katılımcıların kimliklerini saklı tutmamak.
ı) Destekçi kurum veya kuruluşu gizlemek: Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluşun desteğini belirtmemek.
i) Yetkisiz açıklama: Araştırma sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili usul ve esaslara uymamak.
j) Dayanaksız suçlama: Bir araştırmacı veya yazar ile ilgili kasıtlı, dayanaksız ve yersiz ihbarda bulunmak.
(2) Bir olayın bilimsel etiğe aykırı davranış sayılması için aşağıdaki koşulların yerine gelmiş olması gerekir:
a) Kasten veya ağır ihmal sonucu olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır,
b) İddia, kurul tarafından incelenerek inandırıcı ve yeterli deliller ile kanıtlanmış olmalıdır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Oluşumu, Görev, Sorumluluk ve Yetkileri
 
Kurulun oluşumu
MADDE 6 - (1) Kurul, Üniversite Senatosunun önerdiği adaylar arasından ve farklı bilim alanlarından en az birer tane olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen profesör unvanına sahip öğretim üyeleri ile en az biri idari personel olmak üzere en az 13 üyeden oluşur.
(2) Kurul üyeleri etik olmayan davranışları nedeniyle idari veya adli bir ceza almamış olmalıdır.
(3) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten kurul üyesi aynı usulle yeniden seçilebilir.
(4) Herhangi bir nedenle kurul üyeliğinin sona ermesi durumunda aynı usulle yeni bir üye seçilir.
(5) Bir üye üç dönemden fazla kurulda görev alamaz.
(6) Kurul ilk toplantısında kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın ve başkan yardımcısının görev süreleri bir yıldır. Görev süresi sona eren başkan ya da başkan yardımcısı aynı göreve yeniden seçilebilirler.
(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yeni üye seçilir.
 
Kurul sekretaryası
MADDE 7 - (1) Kurulun sekretarya hizmetleri Üniversite Genel Sekreterliğince yürütülür.
 
 
 
Kurulun görev, sorumluluk ve yetkileri
MADDE 8 - (1) İnsanlar ve deney hayvanları üzerinde yapılan araştırmalarda insan etiği ve hayvan etiği konuları Kurulun görev alanı dışındadır. Bu konularda Yerel ve Merkezi Etik Kurulların görüşleri esas alınır.
(2) Kurul Üniversite personelinin etik ilkelere uymasını sağlamak amacıyla bu Yönerge’de verilen yetkileri kullanarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Etik ilke ve kuralların uygulanma yöntemlerini belirler.
b) Ulusal ve uluslararası metinlerde düzenlenmemiş bir etik sorunla karşılaşıldığında, bunu bir ilkeye veya kurala bağlar.
c) Etik ilkelere aykırı olduğu ileri sürülen başvuruları, konuyla ilgili mevzuat ve etik ilkeler doğrultusunda değerlendirir.
ç) Kişilerin ve birimlerin iş, karar ve uygulamalarında etik ilke ve standartlara ilişkin karşılaştıkları ikilem ve sorunlar hakkında yol gösterir.
d) Yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanmasının etik ilke ve standartlar yönünden uygunluğunu değerlendirir.
e) Gerektiğinde alt komisyonlar kurar.
f) Gerektiğinde uzman danışman görüşü alır, ilgili kişilerle yazışmalar yapar ve bilgi ister.
g) Başvuru formlarını hazırlar, gerektiğinde yeni düzenlemeler yapar.
(3) Kurul, bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Bilim etiği ilkelerinin ihlalinin önlenmesi konusunda politikalar geliştirir.
b) Üniversite tarafından kısmen veya tamamen desteklenen veya yürütülen araştırmaların etiğe uygun yürütülmesini sağlayacak ilkeleri belirler.
c) Üniversite bilimsel dergileri için yayın etiği ile ilgili ilkeleri tespit eder.
ç) Üniversite’de bilimsel araştırma ve yayın etiği kültürünün ve bilincinin yaygınlaşması için faaliyet gösterir.
d) Bilimsel etik ve yayın etiği ile ilgili konularda eğitici faaliyetler düzenler ve bu çerçevede gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapar.
e) Üniversite bünyesinde yapılan her türlü araştırma ile yayın organlarına gönderilen/yayımlanan her türlü yayınla ilgili yayın etiği sorunlarını değerlendirir.
f) Üniversite tarafından kısmen veya tamamen desteklenen veya Üniversitede yürütülen araştırma projelerinin izlenmesi sürecinde ve sonuçlarının yazılıp gönderildiği bilimsel dergilerde yayımlanan yazılarda tespit edilen yayın etiğine aykırı davranışları inceler.
g) Madde 5’te yer alan bilimsel etiğe aykırı davranışlar kapsamında yapılan başvuruları veya şikâyetleri inceler ve karara bağlar.
 
Kurulun çalışma şekli
MADDE 9 - (1) Kurul, aşağıda belirten ilkelere göre çalışır:
a) Kurul, Rektörlük makamının görevlendirmesi üzerine veya başkanın çağrısı üzerine gündemi görüşmek üzere yılda en az dört defa ve salt çoğunluk ile toplanır. Gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Başkanın bulunmadığı oturumlarda kurulun başkanlığını başkan yardımcısı yapar.
b) Kurul kararlarında salt çoğunluk esastır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oy eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar verilir.
c) Kurulda görüşülen tüm konularda gizlilik esastır. Üyeler göreve başlarken yazılı olarak gizlilik taahhüdünde bulunurlar. Kurula sunulan dosyalardaki bilgi ve belgelerin gizliliği ve güvenliğinin korunmasından Kurul ve sekretaryası sorumludur.
ç) Kurul üyeleri kendileri ile ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıya katılmaz ve oy kullanmaz. Etik ihlali yaptığı kesinleşen üyenin kuruldaki görevi kendiliğinden sona erer.
d) Bilimsel etik ihlal iddiası içeren dosyaların görüşülmesi sırasında kurulda görevli idari personel toplantıda görüş belirtmez ve oylamaya katılmaz.
e) Kurul, inceleme ve değerlendirme sırasında başka kurum ve kuruluşlarla yapması gereken yazışmaları Rektörlük aracılılığı ile yapar.
f) Kurula gönderilmiş tüm belgeler ve dosyalar ile değerlendirme sürecindeki tüm yazışmaların birer örneği ilgili mevzuatın öngördüğü sürece saklanır.
 
Başvuru
MADDE 10 - (1) Başvuru, doğrudan İş Etik Kurulu Başkanlığına yapılır ve Başkan tarafından incelenmek ve sonuçlandırmak üzere Kurula gönderilir. Kurulca incelenecek konular ve değerlendirilecek dosyalar, etik ihlal iddiası içeren başvurular inceleme yapılmak üzere Rektör tarafından da Kurula iletilebilir. Diğer birimlere yapılan başvurular bekletilmeden Kurula gönderilir.
(2) Başvurular yazılı dilekçe ile yapılır. İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri işleme konmaz. Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu, aykırı davranış iddiası kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.
(3) Kurulun inceleme yetkisi içinde bulunan bir üniversite personelinin etik ilkelere aykırı davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üzerine Kurul doğrudan inceleme yetkisini kullanabilir.
(4) Başka kuruluşlarca yapılmakta olan inceleme ve soruşturmalar, bu esaslar kapsamında yapılacak etik ihlali incelemelerine engel oluşturmaz.
(5) Etik ihlalde bulunduğu iddia edilen kişinin kurumunu değiştirmiş veya kurumundan ayrılmış olması inceleme başlatılmasına ve gerektiğinde ceza verilmesine engel olmaz.
(6) Yargı organlarınca incelenmekte olan veya yargı tarafından karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur.
(7) Daha önce Kurulca incelenmiş şikâyet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikâyet konusu yapılamaz ve incelenemez.
 
Başvuruların kabulü ve işlemler
MADDE 11 - (1) Başvuruların kabulü ve işlemlerde aşağıdaki ilkelere uyulur:
a) Başvuru dilekçeleri kaydedilerek, tarih ve sayı içeren alındı belgesi verilir. Başvurunun Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tarihidir.
b) Kurul her bir başvuru dosyası için kendi içinden bir üyeyi raportör olarak görevlendirir.
c) Raportör başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden inceler, gerekirse taraf(lar)ın yazılı görüşlerini alır ve ek süre hakkı saklı kalmak şartıyla bir ay içinde raporunu hazırlayarak Kurul Başkanına sunar.
ç) Raportörün raporunda, başvuranın adı, soyadı, görevi, başvuru konusu, raportörün önerisi ile tarih ve imzası yer alır.
d) Rapor, Kurul Başkanı tarafından, gerekirse ilgili yerlerden gerekli ek bilgi ve belgeler de istenip eklenerek görüşülmek üzere Kurul gündemine alınır.
e) Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular işlemden kaldırılır.
 
Değerlendirme
MADDE 12 - (1) Kurul ilk incelemesini usul (şekil) yönünden yapar. Başvuru dosyasında noksanlık belirlenmişse, kurulun belirleyeceği süre içerisinde başvuru sahibinden dosyanın tamamlanması istenir. İlgili taraflar gerekçe göstererek süre uzatma talebinde bulunabilir. Zamanında tamamlanmayan dosyalar işlemden kaldırılır.
(2) Usul yönünden tam başvuru dosyaları esas (içerik) yönünden incelenir ve karara bağlanır. Kurul başvuruları yalnızca etik yönleri ile ele alır ve değerlendirir.
(3) Kurul, raporu görüşerek gerekirse incelemeyi derinleştirmek suretiyle ilgili yerlerden gerekli bilgi ve belgelerin istenmesine karar verebilir.
(4) Kurul, gerek gördüğünde veya etik ihlali kararı verdiği takdirde, etik ihlalinde bulunduğu iddia edilen kişilere savunma hakkı tanır. Kendilerinden savunma talep edilenler, talep kendisine bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren 15 gün içinde sözlü veya yazılı savunma yapmadıkları takdirde Kurul mevcut bilgi ve kanıtlara dayalı olarak kararını oluşturur.
(5) Kurul, başvuru ile ilgili olarak gerek gördüğünde Üniversite içi ve/veya dışından uzman danışman görüşü alabilir, alt komisyon kurabilir.
(6) Danışmanlar veya alt komisyonlar gizlilik kuralına uygun olarak yapacakları inceleme sonuçlarını 30 gün içinde ayrı raporlar hâlinde kurula sunarlar. Kurulun uygun görmesi hâlinde ek süre verilebilir. Danışmanlar ve alt komisyonlarca talep edilen bilgi ve belgeler Kurul aracılığıyla sağlanır. Kurul gerektiğinde danışmanları ve alt komisyonları toplantıya davet edebilir.
(7) Kurul, incelemesini en geç üç aylık süre içinde bitirerek üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Üç aylık süre başvurunun kayda alındığı tarihte başlar. Kurul gerekli gördüğü durumlarda bu süreyi uzatabilir.
            (8) Başvuru dosyası hakkındaki raportör görüşü ve/veya diğer uzman ya da alt komisyon raporları Kurul toplantısında tartışmaya açılır. Tartışma sonucunda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınır. Alınan karar ve/veya öneri etik yargıların gerekçeleri ile birlikte, sonuç raporu hâlinde düzenlenerek, toplantıya katılan üyelerin tamamı tarafından imzalanır. Karara karşı oy kullanan üyeler gerekçeli kararlarını sonuç raporuna eklerler.
(9) Kararlarda, başvuranın adı, soyadı ile şikâyet edilen üniversite personelinin adı, soyadı, görevi, karar tarih ve sayısı ile kararın dayandığı belge ve bilgiler, savunma ve inceleme sonucu ile karara katılan Başkan ve üyelerin ad ve imzaları, varsa azlık oyu, raportörün adı, soyadı yer alır.
(10) Değerlendirilmekte olan başvuru konusunun yargıya götürüldüğü anlaşılırsa inceleme bulunduğu aşamada durdurulur.
(11) Kurul görüş ve öneri niteliğindeki raporunu Rektöre ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Kabul edilebilirliliği bulunmayan başvurular hakkında verilen kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir.
 
 
 
Yaptırımlar
MADDE 13 - (1) Bilimsel etik ihlali Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı takdirde, fiilin ağırlığına göre, karar tarihinden başlayarak bir yıldan dört yıla kadar süre ile bilimsel etik ihlali tespit edilen araştırmacılara/yazarlara aşağıdaki yaptırımların bir kısmının veya tamamının uygulanmasına Yönetim Kurulu karar verir:
a) İlgililer Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmez.
b) Üniversite Akademik Gelişimi Destekleme Programı kapsamındaki desteklere başvuruda bulunamazlar.
c) Üniversite dergi ve kitaplarında yayın yapamazlar.
ç) Üniversite destekli toplantılarda sunumda bulunamazlar.
d) Üniversite bünyesinde lisansüstü düzeyde yeni bir danışmanlık görevi ve lisansüstü jürisi görevi üstlenemezler.
(2) İlgililerin Üniversite etik kurulları ve bilimsel araştırma komisyonlarındaki görevleri sona erer.
(3) İlgililerin etik ihlali tespit edilen projesi iptal edilir. İptal kararı Rektörlük kanalıyla proje yürütücüsü ve araştırıcıların görevli ve ilgili oldukları Yüksek Okul ve Enstitü Müdürlüklerine ve Dekanlıklara bildirilir.
(4) Yayımlanmış bir makalede yayın etiği ihlali tespit edildiğinde, bu husus, dergi editörüne gerekçesi ile birlikte Rektörlük tarafından bildirilir.
(5) Disiplin suçu kapsamındaki fiillerle ilgili etik ihlal kararlarının verilmesi hâllerinde, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.
(6) Yönetim Kurulu tarafından etiğe aykırı davrandıklarına karar verilenler, kararın Rektörce kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde bir defaya mahsus ve gerekçeli olarak itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz başvuruları Rektörlüğe yapılır ve Kurula intikalinden itibaren 30 gün içinde Kurul tarafından incelenerek karara bağlanır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Zaman aşımı
MADDE 14 - (1) Bu Yönerge’ de yer alan etik ihlali niteliğindeki fiilleri işleyenler hakkında, Kurul tarafından incelemenin başlatıldığı tarihten itibaren iki yıl içinde yaptırım uygulanmadığı takdirde yaptırım uygulama yetkisi zaman aşımına uğrar.
 
Yönergede yer almayan hususlar
MADDE 15 - (1) Bu Yönerge’ de yer almayan hususlarda, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.
 
 
 
 
 
Yürürlük
MADDE 16 - (1) Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun onayı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
 
Yönergenin kabul edildiği Senato Kararının;
Tarih Sayısı
14.05.2009 2009/81
Yönergede değişiklik yapılan Senato Kararının
Tarih Sayısı
14.10.2010 2010/200
30.03.2011 2011/102
21.02.2013 2013/52
08.01.2015 2015/26